Jak wygląda chemiczne oczyszczanie ścieków?

Jedną z powszechnie wykorzystywanych metod oczyszczania ścieków jest oczyszczanie chemiczne. W tego rodzaju procesie wykorzystuje się odpowiednio dobrane substancje, a dodawanie ich do ścieków powoduje zachodzenie pożądanych reakcji. Jak dokładnie wygląda proces chemicznego oczyszczania ścieków? Podczas oczyszczania chemicznego dokonuje się mieszania ścieków z roztworem koagulantu.

To sprawia, że wytwarzane są kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza. Ich zadaniem jest wchłanianie zanieczyszczeń zawartych w ściekach, a co za tym idzie – przyspieszanie procesu sedymentacji zawiesin. Odpowiednio wykorzystane substancje chemiczne pozwalają na usunięcie ze ścieków takich substancji, które nie ulegają biologicznemu rozkładowi.

Tego rodzaju oczyszczanie stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do ścieków przemysłowych. W stosowaniu metod chemicznego oczyszczania ścieków największe znaczenie mają procesy sorpcji, koagulacji i chlorowania. Dwa pierwsze skupiają się na absorbowaniu zanieczyszczeń.

Z kolei ostatni z wymienionych procesów, chlorowanie, ma skutkować unieszkodliwieniem chorobotwórczych bakterii. Dodatkowo, wpływa także na usunięcie przykrej woni, którą uznaje się za jedną z charakterystycznych cech ścieków.